เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  13:14:51
จำนวนผู้เข้าชม 7,781 ครั้ง

- กลุ่มงานใน สพป.เลย 1
ชื่อเว็บไซต์อีเมล์
สำนักงานฯloei1.go.thinfo@loei1.go.th
กลุ่มอำนวยการdirector.loei1.go.thdirector@loei1.go.th
กลุ่มนโยบายและแผนplan.loei1.go.thplan@loei1.go.th
กลุ่มบริหารงานบุคคลpersonnel.loei1.go.thpersonnel@loei1.go.th
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯsupervisor.loei1.go.thsupervisor@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชนprovate.loei1.go.thprovate@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาprovision.loei1.go.thprovision@loei1.go.th
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์finance.loei1.go.thfinance@loei1.go.th
หน่วยตรวจสอบภายในaudit.loei1.go.thaudit@loei1.go.th
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา develop.loei1.go.thdevelop@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) dlict.loei1.go.thdlict@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ dlict@loei1.go.th