เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  12:27:24
จำนวนผู้เข้าชม 7,778 ครั้ง

เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน - อำเภอเชียงคาน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน 'ปทุมมาสงเคราะห์'
รหัสชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์กลุ่มคุณภาพเว็บไซต์อีเมล์
42010089บ้านคกมาดเชียงคานเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานkhokmat.loei1.go.thkhokmat@loei1.go.th
42010091อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'เชียงคานเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานanubanchiangkhan.loei1.go.thanubanchiangkhan@loei1.go.th
42010092บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'เชียงคานเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานwichitwittaya.loei1.go.thwichitwittaya@loei1.go.th
42010107บ้านผาแบ่นบุฮมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานpaban.loei1.go.thpaban@loei1.go.th
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้บุฮมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานhs-khoklaotai.loei1.go.thhs-khoklaotai@loei1.go.th
42010109บ้านอุมุงบุฮมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานumoong.loei1.go.thumoong@loei1.go.th
42010110บ้านบุฮมบุฮมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานbuhom.loei1.go.thbuhom@loei1.go.th
42010111บ้านคกเลาบุฮมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานkhoklao.loei1.go.thkhoklao@loei1.go.th
42010112เพียงหลวง 18ปากตมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานpeangluang18.loei1.go.thpeangluang18@loei1.go.th
42010113บ้านน้ำพรปากตมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานnumporn.loei1.go.thnumporn@loei1.go.th
42010114บ้านคกงิ้วปากตมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานkokngui.loei1.go.thkokngui@loei1.go.th
42010115บ้านกลางปากตมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานbanklang.loei1.go.thbanklang@loei1.go.th
42010116บ้านท่าดีหมีปากตมเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 7 เชียงคานthadeemee.loei1.go.ththadeemee@loei1.go.th
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59จอมศรีเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีnasee.loei1.go.thnasee@loei1.go.th
42010087บ้านหินตั้งจอมศรีเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีhintang.loei1.go.thhintang@loei1.go.th
42010088บ้านแสนสำราญจอมศรีเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีsansumranl.loei1.go.thsansumranl@loei1.go.th
42010094บ้านสงเปือยธาตุเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีbansongpueay.loei1.go.thsongpueay@loei1.go.th
42010096ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)ธาตุเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีthairath96.loei1.go.ththairath96@loei1.go.th
42010097บ้านธาตุวิทยาธาตุเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีthatvittaya.loei1.go.ththatvittaya@loei1.go.th
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ธาตุเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีhnp.loei1.go.thhnp@loei1.go.th
42010099บ้านห้วยพอดธาตุเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีhauypod.loei1.go.thhauypod@loei1.go.th
42010100บ้านผาพอดธาตุเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 8 ธาตุจอมศรีbanphapod.loei1.go.thbanphapod@loei1.go.th
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเขาแก้วเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วcc-bansok.loei1.go.thcc-bansok@loei1.go.th
42010081บ้านนาป่าหนาดเขาแก้วเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วnapanard.loei1.go.thnapanard@loei1.go.th
42010082บ้านตาดซ้อเขาแก้วเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วthadsho.loei1.go.ththadsho@loei1.go.th
42010083บ้านท่าบมเขาแก้วเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วthabom.loei1.go.ththabom@loei1.go.th
42010084บ้านนาเบนเขาแก้วเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วnaben.loei1.go.thnaben@loei1.go.th
42010101ชุมชนบ้านนาบอนนาซ่าวเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วcc-bannabon.loei1.go.thcc-bannabon@loei1.go.th
42010103บ้านโพนนาซ่าวเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วbanpon.loei1.go.thbanpon@loei1.go.th
42010104บ้านใหม่นาซ่าวเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วbanmai.loei1.go.thbanmai@loei1.go.th
42010105บ้านแก่งมี้นาซ่าวเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วkaengmee.loei1.go.thkaengmee@loei1.go.th
42010106บ้านนาซ่าวนาซ่าวเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วnasao.loei1.go.thnasao@loei1.go.th
42010117ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาหาดทรายขาวเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วhuayseeda.loei1.go.thhuayseeda@loei1.go.th
42010118บ้านหาดทรายขาวผามุมหาดทรายขาวเชียงคานเลย42110กลุ่มที่ 9 หาดนาแก้วhadsaykaow.loei1.go.thhadsaykaow@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ dlict@loei1.go.th