เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  13:38:14
จำนวนผู้เข้าชม 7,783 ครั้ง

เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน - อำเภอปากชม
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
รหัสชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์กลุ่มคุณภาพเว็บไซต์อีเมล์
42010131จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์chakkapong.loei1.go.thchakkapong@loei1.go.th
42010132ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์cc-banpakchom.loei1.go.thcc-banpakchom@loei1.go.th
42010133บ้านนาค้อปากชมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์nakho.loei1.go.thnakho@loei1.go.th
42010134บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์hatbai.loei1.go.thhatbai@loei1.go.th
42010135บ้านคกไผ่ปากชมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์kokpai.loei1.go.thkokpai@loei1.go.th
42010139บ้านสงาวห้วยพิชัยปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์sangao.loei1.go.thsangao@loei1.go.th
42010140บ้านปากเนียมห้วยพิชัยปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์pakniam.loei1.go.thpakniam@loei1.go.th
42010141บ้านปากปัดห้วยพิชัยปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์pakpad.loei1.go.thpakpad@loei1.go.th
42010142บ้านห้วยพิชัยห้วยพิชัยปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์huaypichai.loei1.go.thhuaypichai@loei1.go.th
42010143บ้านห้วยหินขาวห้วยพิชัยปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์huaihinkhao.loei1.go.thhuaihinkhao@loei1.go.th
42010144บ้านหาดคัมภีร์หาดคัมภีร์ปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์hadcomepee.loei1.go.thhadcomepee@loei1.go.th
42010145บ้านปากมั่งห้วยทับช้างหาดคัมภีร์ปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์phakmang.loei1.go.thphakmang@loei1.go.th
42010146บ้านนาโม้หาดคัมภีร์ปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์namo.loei1.go.thnamo@loei1.go.th
42010147บ้านคกเว้าหาดคัมภีร์ปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์kokwao.loei1.go.thkokwao@loei1.go.th
42010148บ้านห้วยขอบห้วยเหียมหาดคัมภีร์ปากชมเลย42150กลุ่มที่ 12 นครหงส์hk-huayhaim.loei1.go.thhk-huayhaim@loei1.go.th
42010121บ้านแก่งปลาปกชมเจริญปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมkheangplapok.loei1.go.thkheangplapok@loei1.go.th
42010122บ้านห้วยอาลัยชมเจริญปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมhuayalai.loei1.go.thhuayalai@loei1.go.th
42010123บ้านชมน้อยชมเจริญปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมchomnioe.loei1.go.thchomnioe@loei1.go.th
42010124ร่มเกล้าบ้านชมเจริญชมเจริญปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมromklao.loei1.go.thromklao@loei1.go.th
42010125ชุมชนบ้านเชียงกลมเชียงกลมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมcc-banchiangklom.loei1.go.thcc-banchiangklom@loei1.go.th
42010126บ้านปางคอมเชียงกลมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมpangcom.loei1.go.thpangcom@loei1.go.th
42010127บ้านโพนทองเชียงกลมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมpontong.loei1.go.thpontong@loei1.go.th
42010128บ้านคอนสาเชียงกลมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมkonsa.loei1.go.thkonsa@loei1.go.th
42010129บ้านห้วยนาเชียงกลมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมhuayna.loei1.go.thhuayna@loei1.go.th
42010130บ้านห้วยผักกูดเชียงกลมปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมhuaiphakkud.loei1.go.thhuaiphakkud@loei1.go.th
42010136บ้านห้วยบ่อซืนห้วยบ่อซืนปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมhouyboseun.loei1.go.thhouyboseun@loei1.go.th
42010137บ้านวังผาห้วยบ่อซืนปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมwangpha.loei1.go.thwangpha@loei1.go.th
42010138บ้านเลิงห้วยบ่อซืนปากชมเลย42150กลุ่มที่ 13 เชียงกลมleong.loei1.go.thleong@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ dlict@loei1.go.th