เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  12:53:12
จำนวนผู้เข้าชม 7,780 ครั้ง

เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน - อำเภอท่าลี่
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่
รหัสชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์กลุ่มคุณภาพเว็บไซต์อีเมล์
42010273บ้านแก่งม่วงน้ำทูนท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองkeangmoung.loei1.go.thkeangmoung@loei1.go.th
42010274บ้านห้วยเดื่อน้ำทูนท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองhuaydue.loei1.go.thhuaydue@loei1.go.th
42010275บ้านน้ำมีน้ำทูนท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองnammee.loei1.go.thnammee@loei1.go.th
42010276บ้านหนองบงน้ำทูนท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองnongbong.loei1.go.thnongbong@loei1.go.th
42010277บ้านวังเป่งน้ำทูนท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองwungpeng.loei1.go.thwungpeng@loei1.go.th
42010278บ้านเมี่ยงหนองผือท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองbanmiang.loei1.go.thbanmiang@loei1.go.th
42010279ชุมชนบ้านปากห้วยหนองผือท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองcc-banpakhuai.loei1.go.thcc-banpakhuai@loei1.go.th
42010280บ้านขอนแก่นหนองผือท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองkhonkaen.loei1.go.thkhonkaen@loei1.go.th
42010281บ้านหนองผือหนองผือท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองnongpue.loei1.go.thnongpue@loei1.go.th
42010282บ้านหาดพระหนองผือท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองhadpra.loei1.go.thhadpra@loei1.go.th
42010283บ้านน้ำพานอาฮีท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองnampan.loei1.go.thnampan@loei1.go.th
42010284บ้านหนองปกติอาฮีท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองnongpokkati.loei1.go.thnongpokkati@loei1.go.th
42010285บ้านห้วยคังอาฮีท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองhuaikhung.loei1.go.thhuaikhung@loei1.go.th
42010286บ้านนากระเซ็งอาฮีท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองnakrasang.loei1.go.thnakrasang@loei1.go.th
42010287ชุมชนบ้านอาฮีอาฮีท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 10 ลุ่มน้ำเหืองcc-banahi.loei1.go.thcc-banahi@loei1.go.th
42010260บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่ท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่khokyai.loei1.go.thkhokyai@loei1.go.th
42010261บ้านร่องไผ่โคกใหญ่ท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่rongphai.loei1.go.throngphai@loei1.go.th
42010262บ้านบวกอ่างโคกใหญ่ท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่buagang.loei1.go.thbuagang@loei1.go.th
42010263บ้านห้วยไค้โคกใหญ่ท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่huaikrai.loei1.go.thhuaikrai@loei1.go.th
42010264บ้านยางท่าลี่ท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่banyang.loei1.go.thbanyang@loei1.go.th
42010265บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่wangkham.loei1.go.thwangkham@loei1.go.th
42010267บ้านน้ำกระโทมท่าลี่ท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่numkathom.loei1.go.thnumkathom@loei1.go.th
42010268บ้านท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่banthali.loei1.go.thbanthali@loei1.go.th
42010270บ้านห้วยด้ายน้ำแคมท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่huaidai.loei1.go.thhuaidai@loei1.go.th
42010271บ้านน้ำแคมน้ำแคมท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่namkham.loei1.go.thnamkham@loei1.go.th
42010272บ้านปากยางน้ำแคมท่าลี่เลย42140กลุ่มที่ 11 ท่าลี่pakyang.loei1.go.thpakyang@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ dlict@loei1.go.th