เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  13:17:14
จำนวนผู้เข้าชม 7,782 ครั้ง

เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน - อำเภอนาด้วง
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที 6 - 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย ๑
รหัสชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์กลุ่มคุณภาพเว็บไซต์อีเมล์
42010070บ้านท่าสวรรค์ท่าสวรรค์นาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงthasawan.loei1.go.ththasawan@loei1.go.th
42010071บ้านน้ำสวยภักดีท่าสะอาดนาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงnamsuoypakdee.loei1.go.thnamsuoypakdee@loei1.go.th
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาดท่าสะอาดนาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงcc-thasaad.loei1.go.thcc-thasaad@loei1.go.th
42010074ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงcc-bannaduang.loei1.go.thcc-bannaduang@loei1.go.th
42010075บ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงkaewmathee.loei1.go.thkaewmathee@loei1.go.th
42010076บ้านนาดอกคำนาดอกคำนาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงnadockum.loei1.go.thnadockum@loei1.go.th
42010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาดอกคำนาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงns-huaypladuk.loei1.go.thns-huaypladuk@loei1.go.th
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็นนาดอกคำนาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงpsw-wungyen.loei1.go.thpsw-wungyen@loei1.go.th
42010079บ้านห้วยตาดนาดอกคำนาด้วงเลย42210กลุ่มที่ 6 นาด้วงhuaytad.loei1.go.thhuaytad@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ dlict@loei1.go.th